0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Arkadiusz Mugowski
۱
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۰:۳۵
Michal Bodnar
۳
۱
Lukasz Matlag
Finished
۰۰:۴۵
Piotr Ferenc
۳
۱
Krystian Kolodziej
Finished
۱۹:۰۰
Przemyslaw Korzec
۲
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۰۰:۱۰
Radoslaw Malinowski
۲
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۱:۰۰
Michal Bodnar
۱
۳
Buczynski Witold
Finished
۰۲:۵۰
Michal Malachowski
۳
۱
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۸:۲۰
Piotr Chodorski
۳
۱
Jakub Kwapis
Finished
۱۶:۲۰
Martin Olejnik
۳
۲
Konrad Kulpa
Finished
۱۸:۲۰
Igor Dabrowski
۳
۲
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۱:۵۵
Artur Sobel
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۱:۱۰
Radoslaw Malinowski
۲
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۶:۱۵
Piotr Chodorski
۳
۲
Artur Daniel
Finished
۱۷:۵۵
Grzegorz Adamiak
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۰:۴۰
Martin Olejnik
۲
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۳۰
Felkel Grzegorz
۱
۳
Martin Olejnik
Finished
۱۵:۵۵
Michal Malachowski
۳
۲
Daniel Lis
Finished
۱۸:۱۰
Felkel Grzegorz
۳
۱
Daniel Lis
Finished
۰۰:۱۵
Przemyslaw Korzec
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۲۵
Grzegorz Poliniewicz
۱
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۱:۴۵
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Igor Dabrowski
Finished
۰۴:۲۰
Artur Sobel
۳
۱
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۴:۲۵
Szymon Radlo
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۰۸:۲۵
Bartosz Kwodawski
۲
۳
Michal Minda
Finished
۱۵:۵۰
Grzegorz Adamiak
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۱۶:۱۰
Bartosz Kwodawski
۳
۲
Piotr Ferenc
Finished
۲۰:۱۰
Jaroslaw Rolak
۱
۳
Artur Sobel
Finished
۲۱:۱۰
Karol Wisniewski
۲
۳
Jakub Witkowski
Finished
۲۲:۲۰
Arkadiusz Zuk
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۱:۰۵
Felkel Grzegorz
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۱:۲۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Radoslaw Malinowski
Finished
۰۲:۱۰
Grzegorz Adamiak
۳
۲
Arkadiusz Zuk
Finished
۰۲:۱۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۰
Lukasz Matlag
Finished
۰۲:۴۵
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Igor Dabrowski
Finished
۰۵:۳۵
Jakub Witkowski
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۶:۴۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Seroka Szymon
Finished
۰۸:۵۰
Konrad Kulpa
۳
۰
Martin Olejnik
Finished
۱۱:۳۰
Blazej Cioch
۰
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۲۱:۲۵
Zochniak Jakub
۳
۱
Michal Minda
Finished
۲۱:۵۰
Michal Skorski
۰
۳
Igor Dabrowski
Finished
۰۰:۲۰
Michal Skorski
۰
۳
Lukasz Matlag
Finished
۰۱:۳۵
Michal Skorski
۳
۱
Igor Dabrowski
Finished
۰۳:۱۰
Marcin Lasota
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۳:۱۵
Aleksander Majchrzak
۱
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۵:۰۵
Artur Sobel
۳
۱
Buczynski Witold
Finished
۰۵:۱۵
Michal Bodnar
۱
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۵:۴۰
Aleksander Majchrzak
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۲۰
Michal Murawski
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۰۸:۴۵
Tomasz Lojtek
۳
۲
Lukasz Matlag
Finished
۲۲:۲۵
Blazej Cioch
۳
۱
Radoslaw Malinowski
Finished
۲۲:۴۰
Jakub Witkowski
۳
۰
Aleksander Majchrzak
Finished
۰۳:۵۵
Lukasz Matlag
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۰۰:۰۰
Daniel Lis
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۰۱:۵۰
Michal Bodnar
۱
۳
Artur Sobel
Finished
۰۲:۲۰
Jakub Witkowski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۲:۴۰
Aleksander Majchrzak
۰
۳
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۳:۰۵
Mateusz Burkacki
۲
۳
Marcin Lasota
Finished
۰۳:۱۵
Staszczyk Konrad
۱
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۳:۳۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۳۵
Michal Bodnar
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۰۳:۴۰
Michal Skorski
۳
۰
Lukasz Matlag
Finished
۰۴:۰۰
Marcin Lasota
۱
۳
Buczynski Witold
Finished
۰۴:۰۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۰۴:۲۰
Arkadiusz Mugowski
۳
۲
Michal Skorski
Finished
۰۴:۴۵
Staszczyk Konrad
۳
۲
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۴:۴۵
Michal Bodnar
۰
۳
Marcin Lasota
Finished
۰۴:۵۰
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Lukasz Matlag
Finished
۰۵:۱۰
Jakub Witkowski
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۳۰
Filip Mlynarski
۳
۲
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۵:۵۵
Michal Skorski
۲
۳
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۶:۰۰
Marcin Lasota
۰
۳
Artur Sobel
Finished
۰۶:۰۵
Igor Dabrowski
۳
۰
Lukasz Matlag
Finished
۰۶:۲۵
Jakub Grzegorczyk
۰
۳
Buczynski Witold
Finished
۰۶:۳۰
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Karol Wisniewski
Finished
۰۷:۰۵
Aleksander Majchrzak
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۷:۳۰
Staszczyk Konrad
۰
۳
Karol Wisniewski
Finished
۰۷:۵۵
Jakub Witkowski
۰
۳
Radoslaw Chrzescian
Finished
۰۸:۱۵
Konrad Kulpa
۳
۱
Jakub Kwapis
Finished
۰۸:۴۰
Daniel Lis
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۹:۰۵
Aleksander Majchrzak
۰
۳
Filip Mlynarski
Finished
۰۹:۱۰
Krystian Kolodziej
۳
۰
Piotr Sudol
Finished
۰۹:۱۵
Michal Malachowski
۳
۰
Michal Murawski
Finished
۰۹:۳۵
Szymon Radlo
۳
۰
Rudomina Kamil
Finished
۰۹:۴۰
Konrad Kulpa
۳
۰
Daniel Lis
Finished
۰۹:۵۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۰:۰۰
Piotr Sudol
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۱۰:۰۵
Felkel Grzegorz
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۰:۲۰
Aleksander Majchrzak
۱
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۰:۲۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Seroka Szymon
Finished
۱۰:۳۰
Martin Olejnik
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۴۵
Michal Murawski
۱
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۰:۴۵
Rudomina Kamil
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۱۰:۵۰
Daniel Lis
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۱:۰۵
Michal Malachowski
۳
۱
Aleksander Majchrzak
Finished
۱۱:۱۰
Szymon Radlo
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۱:۱۵
Filip Mlynarski
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۱:۳۵
Piotr Sudol
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۱:۴۰
Felkel Grzegorz
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۱:۵۵
Michal Murawski
۳
۰
Aleksander Majchrzak
Finished
۱۲:۰۰
Rudomina Kamil
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۲:۰۵
Michal Malachowski
۳
۱
Filip Mlynarski
Finished
۱۲:۲۰
Daniel Lis
۳
۱
Martin Olejnik
Finished
۱۲:۲۰
Szymon Radlo
۰
۳
Piotr Sudol
Finished
۱۲:۲۵
Konrad Kulpa
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۱۲:۴۰
Grzegorz Adamiak
۱
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۲:۴۵
Seroka Szymon
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۱۲:۵۰
Piotr Chodorski
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۳:۰۵
Michal Murawski
۳
۱
Filip Mlynarski
Finished
۱۳:۱۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Piotr Sudol
Finished
۱۳:۱۵
Daniel Lis
۱
۳
Felkel Grzegorz
Finished
۱۳:۳۰
Aleksander Majchrzak
۰
۳
Arkadiusz Zuk
Finished
۱۳:۳۵
Krystian Kolodziej
۳
۰
Mateusz Misiak
Finished
۱۳:۴۰
Martin Olejnik
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۳:۵۵
Michal Malachowski
۳
۲
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۳:۵۵
Szymon Radlo
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۱۴:۰۰
Konrad Kulpa
۳
۱
Piotr Chodorski
Finished
۱۴:۱۵
Michal Murawski
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۱۴:۳۰
Bartosz Kwodawski
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۴:۳۵
Felkel Grzegorz
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۴:۴۰
Michal Malachowski
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۴:۵۵
Michal Minda
۲
۳
Piotr Ferenc
Finished
۱۵:۰۰
Martin Olejnik
۰
۳
Artur Daniel
Finished
۱۵:۰۵
Daniel Lis
۲
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۵:۲۰
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۵:۲۵
Konrad Kulpa
۳
۰
Piotr Chodorski
Finished
۱۵:۳۰
Michal Murawski
۰
۳
Michal Malachowski
Finished
۱۵:۴۵
Daniel Lis
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۱۶:۳۵
Grzegorz Poliniewicz
۲
۳
Piotr Ferenc
Finished
۱۶:۴۰
Konrad Kulpa
۳
۰
Artur Daniel
Finished
۱۶:۴۵
Michal Malachowski
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۱۶:۵۵
Michal Minda
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۷:۰۰
Martin Olejnik
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۷:۰۵
Michal Murawski
۱
۳
Daniel Lis
Finished
۱۷:۲۰
Bartosz Kwodawski
۱
۳
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۷:۲۵
Felkel Grzegorz
۰
۳
Konrad Kulpa
Finished
۱۷:۳۰
Grzegorz Adamiak
۰
۳
Damian Korczak
Finished
۱۷:۴۵
Radoslaw Malinowski
۳
۰
Piotr Ferenc
Finished
۱۷:۵۰
Michal Minda
۳
۰
Grzegorz Poliniewicz
Finished
۱۸:۱۵
Michal Murawski
۰
۳
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۸:۳۰
Bartosz Kwodawski
۳
۰
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۸:۳۵
Felkel Grzegorz
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۸:۴۰
Damian Korczak
۰
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۱۸:۵۵
Artur Daniel
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۹:۰۵
Michal Malachowski
۳
۰
Grzegorz Adamiak
Finished
۱۹:۲۰
Michal Minda
۰
۳
Radoslaw Malinowski
Finished
۱۹:۲۵
Martin Olejnik
۳
۲
Piotr Chodorski
Finished
۱۹:۳۰
Grzegorz Poliniewicz
۰
۳
Krystian Kolodziej
Finished
۱۹:۴۵
Daniel Lis
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۱۹:۴۵
Konrad Kulpa
۳
۰
Jakub Kwapis
Finished
۱۹:۵۵
Michal Murawski
۳
۰
Damian Korczak
Finished
۲۰:۰۵
Felkel Grzegorz
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۲۰:۱۵
Zochniak Jakub
۲
۳
Mateusz Misiak
Finished
۲۰:۳۵
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Jakub Witkowski
Finished
۲۰:۴۰
Michal Bodnar
۰
۳
Lukasz Matlag
Finished
۲۰:۴۵
Michal Minda
۳
۰
Radoslaw Malinowski
Finished
۲۱:۰۰
Artur Daniel
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۲۱:۰۵
Staszczyk Konrad
۳
۰
Karol Wisniewski
Finished
۲۱:۳۰
Krzysztof Kotyl
۲
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۲۱:۳۵
Radoslaw Chrzescian
۳
۱
Artur Daniel
Finished
۲۱:۵۵
Michal Bodnar
۰
۳
Jaroslaw Rolak
Finished
۲۲:۰۰
Grzegorz Poliniewicz
۳
۱
Mateusz Misiak
Finished
۲۲:۱۵
Staszczyk Konrad
۱
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۲۲:۴۵
Krzysztof Kotyl
۱
۰
Artur Sobel
inprogress
۲۲:۵۰
Michal Minda
۰
۰
Mateusz Misiak
inprogress
۲۳:۰۰
Artur Daniel
-
-
Jakub Witkowski
بازی شروع نشده است
۲۳:۰۵
Jaroslaw Rolak
-
-
Lukasz Matlag
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Zochniak Jakub
-
-
Blazej Cioch
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Radoslaw Chrzescian
-
-
Staszczyk Konrad
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Michal Bodnar
-
-
Krzysztof Kotyl
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۵
Karol Wisniewski
-
-
Mateusz Rutkowski
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
Czech Republic
Pro League
Jan Kanera
۳
۲
Koubek Vojtech
Finished
۰۱:۰۰
Lubor Sulava
۳
۲
Jiri Svec
Finished
۰۹:۳۰
Lubomir Vana
۳
۱
Miroslav Dvorak
Finished
۱۸:۳۰
Michal Vavrecka
۱
۳
Svatoslav Stempen
Finished
۰۱:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۰
Pavel Fojt
Finished
۰۱:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۲
Jan Steffan
Finished
۱۸:۰۰
Radim Pavelka
۳
۲
Ladislav Janousek
Finished
۱۸:۳۰
Eric Maresh
۳
۱
Jan Zajicek
Finished
۲۲:۰۰
Svatoslav Stempen
۳
۲
Jiri Stach
Finished
۰۰:۰۰
Jan Jiricek
۳
۰
Jan Benes Jr.
Finished
۰۱:۰۰
Ladislav Zatecka
۳
۲
Frantisek Briza
Finished
۰۲:۰۰
Stanislav Hudec
۳
۱
Pavel Chvatal
Finished
۰۹:۳۰
Martin Holub
۳
۲
Josef Koutnik
Finished
۱۰:۰۰
Jiri Graf
۳
۲
Michal Moravec
Finished
۱۸:۰۰
Petr Vicherek
۲
۳
Jiri Graf
Finished
۱۹:۳۰
Zdenek Kasinski
۲
۳
Jan Steffan
Finished
۲۰:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۹:۳۰
Daniel Branny
۳
۲
Michal Raska
Finished
۱۱:۳۰
Frantisek Just
۲
۳
Miroslav Svedik
Finished
۱۳:۳۰
Ales Krejci
۲
۳
Tomas Brezna
Finished
۱۴:۰۰
Marek Placek
۲
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۹:۳۰
Tomas Prosa
۳
۲
Jan Mecl Jr.
Finished
۰۰:۰۰
Ondrej Svacha
۳
۲
Michal Zahradka
Finished
۰۰:۰۰
Ladislav Vosyka
۳
۲
Ladislav Svanda
Finished
۰۰:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Ondrej Svacha
Finished
۰۰:۳۰
Radek Rose
۲
۳
Matous Klimenta
Finished
۰۱:۰۰
Jan Pleskot
۱
۲
Hejduk Alexander
Finished
۱۰:۰۰
Richard Skacelik
۲
۳
Michal Raska
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Holik
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۱۱:۰۰
Jiri Svec
۳
۲
Hejduk Alexander
Finished
۱۲:۰۰
Jiri Stach
۳
۲
Libor Jemelka
Finished
۰۰:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Milan Smrcek
Finished
۰۱:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۰
Tomas Janata
Finished
۰۲:۰۰
Frantisek Briza
۳
۱
Pavel Fojt
Finished
۰۵:۳۰
Jaroslav Bresky
۳
۰
Ladislav Zatecka
Finished
۰۷:۰۰
Tomas Prosa
-
-
Jan Mecl
Finished
۰۰:۲۹
Pavel Fojt
۳
۲
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۲:۳۰
Milan Smrcek
۱
۳
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۲:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۰
Ondrej Kucirek
Finished
۰۳:۰۰
Jaroslav Bresky
۳
۰
Ladislav Zatecka
Finished
۰۳:۰۰
Jan Varcl Jr.
۱
۳
Tomas Janata
Finished
۰۳:۳۰
Vladimir Milata Jr.
۲
۳
Frantisek Briza
Finished
۰۳:۳۰
Pavel Fojt
۰
۳
Ladislav Zatecka
Finished
۰۴:۰۰
Milan Smrcek
۳
۲
Ondrej Kucirek
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Janata
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۳۰
Frantisek Briza
۰
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۰۴:۳۰
Ondrej Kucirek
۳
۱
Jan Varcl Jr.
Finished
۰۵:۰۰
Ladislav Zatecka
۳
۱
Vladimir Milata Jr.
Finished
۰۵:۰۰
Tomas Janata
۰
۳
Milan Smrcek
Finished
۰۵:۳۰
Jan Varcl Jr.
۳
۱
Miroslav Adamec
Finished
۰۶:۰۰
Vladimir Milata Jr.
۱
۳
Jaroslav Bresky
Finished
۰۶:۰۰
Frantisek Briza
۰
۳
Pavel Fojt
Finished
۰۶:۳۰
Miroslav Adamec
۳
۱
Milan Smrcek
Finished
۰۷:۰۰
Daniel Branny
۳
۱
Richard Skacelik
Finished
۰۹:۳۰
Petr Oliver Korp
۱
۳
Tomas Holik
Finished
۱۰:۰۰
Michal Raska
۱
۳
Radim Uhlar
Finished
۱۰:۰۰
Michal Regner
۳
۰
Petr Oliver Korp
Finished
۱۰:۳۰
Pavel Chvatal
۲
۳
Martin Holub
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Svec
۳
۲
Jan Pleskot
Finished
۱۰:۳۰
Radim Uhlar
۳
۱
Daniel Branny
Finished
۱۱:۰۰
Josef Koutnik
۰
۳
Stanislav Hudec
Finished
۱۱:۰۰
Hejduk Alexander
۰
۳
Lubor Sulava
Finished
۱۱:۰۰
Lubor Sulava
۳
۲
Jan Pleskot
Finished
۱۱:۳۰
Stanislav Hudec
۳
۰
Martin Holub
Finished
۱۱:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۱
Petr Oliver Korp
Finished
۱۱:۳۰
Richard Skacelik
۲
۳
Radim Uhlar
Finished
۱۲:۰۰
Pavel Chvatal
۳
۲
Josef Koutnik
Finished
۱۲:۰۰
Michal Regner
۳
۰
Tomas Holik
Finished
۱۲:۰۰
Michal Raska
۳
۲
Richard Skacelik
Finished
۱۲:۳۰
Pavel Chvatal
۳
۱
Josef Koutnik
Finished
۱۲:۳۰
Hejduk Alexander
۱
۳
Jan Pleskot
Finished
۱۲:۳۴
Stanislav Hudec
۳
۰
Martin Holub
Finished
۱۳:۰۰
Michal Regner
۳
۱
Tomas Holik
Finished
۱۳:۰۰
Radim Uhlar
۱
۳
Daniel Branny
Finished
۱۳:۰۰
Lubor Sulava
۲
۳
Jiri Svec
Finished
۱۳:۰۰
Jaromir Kanok
۳
۲
Martin Stefek
Finished
۱۳:۳۰
Martin Cvecek
۳
۲
Jan Manhal Snr
Finished
۱۳:۳۰
Milan Kolar
۳
۲
Milan Regner
Finished
۱۳:۳۰
Lukas Malek
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۱۴:۰۰
Vladimir Postelt
۱
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۴:۰۰
Vasil Stempak
۳
۲
Alois Kanak
Finished
۱۴:۰۰
Miroslav Svedik
۳
۲
Vladimir Postelt
Finished
۱۴:۳۰
Martin Stefek
۳
۰
Vasil Stempak
Finished
۱۴:۳۰
Milan Regner
۳
۱
Lukas Malek
Finished
۱۴:۳۰
Jan Manhal Snr
۰
۳
Ales Krejci
Finished
۱۴:۳۰
Jiri Pozarsky
۳
۰
Frantisek Just
Finished
۱۵:۰۰
Alois Kanak
۰
۳
Jaromir Kanok
Finished
۱۵:۰۰
Tomas Brezna
۱
۳
Martin Cvecek
Finished
۱۵:۰۰
Mihail Trinta
۱
۳
Milan Kolar
Finished
۱۵:۰۰
Frantisek Just
۳
۱
Vladimir Postelt
Finished
۱۵:۳۰
Jaromir Kanok
۰
۳
Vasil Stempak
Finished
۱۵:۳۰
Milan Kolar
۱
۳
Lukas Malek
Finished
۱۵:۳۰
Martin Cvecek
۳
۱
Ales Krejci
Finished
۱۵:۳۰
Jan Manhal Snr
۳
۱
Tomas Brezna
Finished
۱۶:۰۰
Martin Stefek
۳
۱
Alois Kanak
Finished
۱۶:۰۰
Miroslav Svedik
۱
۳
Jiri Pozarsky
Finished
۱۶:۰۰
Milan Regner
۲
۳
Mihail Trinta
Finished
۱۶:۰۰
Frantisek Just
۳
۰
Vladimir Postelt
Finished
۱۶:۳۰
Milan Regner
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۱۶:۳۰
Jaromir Kanok
۱
۳
Alois Kanak
Finished
۱۶:۳۰
Milan Kolar
۲
۳
Lukas Malek
Finished
۱۷:۰۰
Martin Stefek
۳
۱
Vasil Stempak
Finished
۱۷:۰۰
Jiri Pozarsky
۲
۲
Miroslav Svedik
Finished
۱۷:۰۰
Martin Cvecek
۱
۳
Ales Krejci
Finished
۱۷:۰۰
Petr Vicherek
۳
۱
Ondrej Paril
Finished
۱۷:۳۰
Marek Placek
۳
۲
Zdenek Kasinski
Finished
۱۷:۳۰
Vitezslav Malina
۰
۳
Lubomir Vana
Finished
۱۷:۳۰
Kamil Novak
۰
۳
Radim Pavelka
Finished
۱۷:۳۰
Miroslav Dvorak
۳
۲
Jan Vaclavek
Finished
۱۸:۰۰
Ladislav Janousek
۳
۱
Jaroslav Prokupek
Finished
۱۸:۰۰
Ondrej Paril
۳
۱
Jiri Graf
Finished
۱۸:۳۰
Zdenek Kasinski
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۱۸:۳۰
Jan Vaclavek
۰
۳
Vitezslav Malina
Finished
۱۹:۰۰
Jaroslav Prokupek
۳
۰
Kamil Novak
Finished
۱۹:۰۰
Michal Moravec
۱
۳
Petr Vicherek
Finished
۱۹:۰۰
Jan Steffan
۱
۳
Marek Placek
Finished
۱۹:۰۰
Kamil Novak
۳
۱
Ladislav Janousek
Finished
۱۹:۳۰
Vitezslav Malina
۳
۱
Miroslav Dvorak
Finished
۱۹:۳۰
Lubomir Vana
۳
۰
Jan Vaclavek
Finished
۲۰:۰۰
Radim Pavelka
۲
۳
Jaroslav Prokupek
Finished
۲۰:۰۰
Ondrej Paril
۳
۱
Michal Moravec
Finished
۲۰:۰۰
Ladislav Janousek
۲
۳
Kamil Novak
Finished
۲۰:۳۰
Zdenek Kasinski
۳
۲
Jan Steffan
Finished
۲۰:۳۰
Jiri Graf
۰
۳
Michal Moravec
Finished
۲۰:۳۰
Miroslav Dvorak
۳
۱
Jan Vaclavek
Finished
۲۰:۳۰
Petr Vicherek
۳
۱
Ondrej Paril
Finished
۲۱:۰۰
Lubomir Vana
۱
۳
Vitezslav Malina
Finished
۲۱:۰۰
Radim Pavelka
۳
۰
Jaroslav Prokupek
Finished
۲۱:۰۰
Marek Placek
۳
۰
Vaclav Hruska Snr
Finished
۲۱:۰۰
Marek Zaskodny
۱
۳
Radim Urbaniec
Finished
۲۱:۳۰
Lukas Boruvka
۰
۰
Josef Medek
Cancelled
۲۱:۳۰
Marek Sedlak
۳
۱
Patrik Pycha
Finished
۲۱:۳۰
Ivo Kolacek
۳
۱
Ludek Pelikan
Finished
۲۱:۳۰
Tomas Postelt
۳
۱
Josef Medek
Finished
۲۱:۳۰
Martin Sochor
۰
۳
Miroslav Cinibulk
Finished
۲۲:۰۰
Ales Berbr
۱
۳
David Stusek
Finished
۲۲:۰۰
Matyas Rojka
۲
۳
Tomas Ranecky
Finished
۲۲:۰۰
Radim Urbaniec
۱
۳
Ales Berbr
Finished
۲۲:۳۰
Josef Medek
۱
۳
Eric Maresh
Finished
۲۲:۳۰
Patrik Pycha
۳
۲
Martin Sochor
Finished
۲۲:۳۰
Ludek Pelikan
۰
۳
Matyas Rojka
Finished
۲۲:۳۰
David Stusek
۰
۱
Marek Zaskodny
inprogress
۲۳:۰۰
Tomas Ranecky
۰
۰
Ivo Kolacek
inprogress
۲۳:۰۰
Miroslav Cinibulk
۱
۰
Marek Sedlak
inprogress
۲۳:۰۰
Marek Sedlak
-
-
Martin Sochor
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Ivo Kolacek
-
-
Matyas Rojka
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Marek Zaskodny
-
-
Ales Berbr
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
Russia
Liga Pro
Vladimir Eremin
۳
۱
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۱:۱۵
Oleg Zyuganov
۳
۲
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۱:۳۰
Anatoly Ilin
۲
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۰:۱۵
Vladimir Marshalov
۳
۱
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۹:۰۰
Sergey Kulikov
۳
۰
Savinsky Aleksandr
Finished
۱۳:۴۵
Gennadiy Kalinnikov
۳
۲
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۱۴:۰۰
Nikita Kurilchik
۱
۳
Sergey Morozov
Finished
۱۶:۱۵
Nikolay Tarasenkov
۰
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۳:۱۵
Nikita Sadovskiy
۳
۱
Viktor Rakhmanovskii
Finished
۰۸:۳۰
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۲
Igor Meteleshko
Finished
۰۹:۳۰
Igor Meteleshko
۲
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۱۰:۰۰
Vladimir Pustoselov
۳
۲
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۰:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Zyuganov
۳
۰
Roman Zelenskii
Finished
۰۰:۰۰
Dmitry Tikhnenko
۳
۲
Oleg Popov
Finished
۰۰:۲۰
Andrei Borisov
۲
۳
Alexander Kolmin
Finished
۰۰:۴۵
Dmitrii Kustov
۲
۳
Nikolay Tarasenkov
Finished
۰۰:۴۵
Roman Zelenskii
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۱:۰۰
Anatoly Ilin
۰
۳
Dmitrii Kustov
Finished
۰۱:۴۵
Viktor Kalachev
۳
۱
Oleg Popov
Finished
۰۲:۰۰
Roman Zelenskii
۱
۳
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Eremin
۳
۰
Dmitrii Kustov
Finished
۰۲:۴۵
Oleg Popov
۰
۳
Oleg Zyuganov
Finished
۰۳:۰۰
Dmitry Tikhnenko
۳
۰
Viktor Kalachev
Finished
۰۳:۳۰
Dmitrii Kustov
۳
۰
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Popov
۲
۳
Roman Zelenskii
Finished
۰۴:۰۰
Nikolay Tarasenkov
۰
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۴:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۲
Oleg Zyuganov
Finished
۰۴:۳۰
Yuriy Lbov
۲
۳
Sergey Lanovenko
Finished
۰۴:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۱
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۴:۴۵
Igor Meteleshko
۰
۳
Vladimir Pustoselov
Finished
۰۸:۰۰
Denisov Alexey
۳
۰
Sergey Gushchin
Finished
۰۸:۱۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۸:۳۰
Eduard Tsvetkov
۳
۱
Valeriy Zanev
Finished
۰۸:۴۵
Vladimir Pustoselov
۳
۰
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۰۰
Andrey Shmakov
۳
۱
Denisov Alexey
Finished
۰۹:۴۵
Valeriy Zanev
۰
۳
Mikhail Smirnov
Finished
۰۹:۴۵
Evgeny Kalashnikov
۳
۱
Nikita Sadovskiy
Finished
۱۰:۰۰
Mikhail Smirnov
۲
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۰:۱۵
Nikita Sadovskiy
۳
۰
Vladimir Marshalov
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Gushchin
۱
۳
Andrey Shmakov
Finished
۱۰:۴۵
Viktor Rakhmanovskii
۰
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۱۱:۰۰
Savinsky Aleksandr
۰
۳
Sergey Muslikov
Finished
۱۲:۱۵
Yuriy Krivenkiy
۳
۰
Viktor Kochergin
Finished
۱۲:۱۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Vadim Putilovsky
Finished
۱۲:۳۰
Igor Zemit
۳
۱
Sergey Kulikov
Finished
۱۲:۴۵
Lopatin Sergey
۳
۰
Aleksandr Chuliukov
Finished
۱۳:۰۰
Viktor Kochergin
۰
۳
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۳:۱۵
Sergey Muslikov
۲
۳
Igor Zemit
Finished
۱۳:۱۵
Vadim Putilovsky
۲
۳
Gennadiy Kalinnikov
Finished
۱۳:۳۰
Aleksandr Chuliukov
۳
۱
Dmitri Razinkov
Finished
۱۴:۰۰
Yuriy Krivenkiy
۰
۳
Alexander Poprotsky Vladimirovich
Finished
۱۴:۱۵
Oleg Shagarov
۱
۳
Vadim Putilovsky
Finished
۱۴:۳۰
Sergey Muslikov
۲
۳
Sergey Kulikov
Finished
۱۴:۴۵
Sergey Puzyrev
۳
۲
Igor Minchenkov
Finished
۱۶:۳۰
Dmitry Bogdanov
۱
۳
Aleksey Kazakov
Finished
۱۶:۴۵
Andrei Molodykh
۳
۰
Igor Matveev
Finished
۱۶:۴۵
Alexander Kolmin
۳
۱
Orlov Oleg
Finished
۱۷:۰۰
Sergey Morozov
۳
۰
Andrei Molodykh
Finished
۱۷:۱۵
Roman Alov
۲
۳
Dmitry Bogdanov
Finished
۱۷:۱۵
Igor Matveev
۳
۰
Nikita Kurilchik
Finished
۱۷:۴۵
Aleksey Kazakov
۰
۰
Aleksandr Krotkov
Finished
۱۷:۴۵
Aleksandr Krotkov
-
-
Dmitry Bogdanov
Finished
۱۸:۱۵
Nikita Kurilchik
۳
۰
Andrei Molodykh
Finished
۱۸:۱۵
Roman Alov
۳
۲
Aleksey Kazakov
Finished
۱۸:۴۵
Sergey Morozov
۰
۳
Igor Matveev
Finished
۱۸:۴۵
Anatoly Batalov
۰
۳
Aleksandr Rakhmatov
Finished
۲۰:۱۵
Bazilevsky Vitaly
۰
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۲۰:۳۰
Pavel Pinkovsky
۳
۰
Evgeny Kupryakov
Finished
۲۰:۴۵
Anton Vashkov
۱
۳
Timur Molchanov
Finished
۲۰:۴۵
Sergey Lanin
۳
۰
Valeriy Zanev
Finished
۲۱:۰۰
Denys Lebedev
۳
۱
Artem Tsitselsky
Finished
۲۱:۰۰
Anatoly Ilin
۳
۰
Anton Vashkov
Finished
۲۱:۱۵
Aleksandr Rakhmatov
۳
۲
Pavel Pinkovsky
Finished
۲۱:۱۵
Dmitry Petrochenko
۳
۱
Denys Lebedev
Finished
۲۱:۳۰
Ivan Stepanov
۲
۳
Evgeniy Samokha
Finished
۲۱:۳۰
Evgeny Kupryakov
۳
۱
Anatoly Batalov
Finished
۲۱:۴۵
Timur Molchanov
۳
۱
Ivan Afanasiyev
Finished
۲۱:۴۵
Valeriy Zanev
۳
۱
Ilia Izvolskii
Finished
۲۲:۰۰
Evgeniy Samokha
۲
۳
Arlashov Andrei
Finished
۲۲:۰۰
Artem Tsitselsky
۰
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۲۲:۰۰
Ivan Afanasiyev
۳
۲
Anton Vashkov
Finished
۲۲:۰۵
Anatoly Batalov
۱
۳
Pavel Pinkovsky
Finished
۲۲:۱۵
Ilia Izvolskii
۲
۳
Sergey Lanin
Finished
۲۲:۳۰
Bazilevsky Vitaly
۳
۲
Denys Lebedev
Finished
۲۲:۳۰
Anatoly Ilin
۲
۱
Timur Molchanov
inprogress
۲۲:۴۵
Aleksandr Rakhmatov
۲
۱
Evgeny Kupryakov
inprogress
۲۲:۴۵
Germany
Challenger Series
Dauud Cheaib
۲
۳
Jeromy Loffler
Finished
۱۵:۳۵
Makoto Nogami
۰
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۱۰:۰۰
Dauud Cheaib
۳
۱
Marius Henninger
Finished
۱۰:۴۰
Jeromy Loffler
۳
۰
Armin Alicic
Finished
۱۱:۲۰
Hannes Hormann
۱
۳
Marius Henninger
Finished
۱۲:۰۰
Makoto Nogami
۳
۱
Hannes Hormann
Finished
۱۳:۲۰
Jeromy Loffler
۱
۳
Teodoro Guilherme
Finished
۱۴:۰۰
Teodoro Guilherme
۳
۰
Jeromy Loffler
Finished
۱۷:۰۰
World
TT-CUP
Michal Bracha
۳
۱
Szymon Ciosek
Finished
۰۰:۰۰
Michal Natkaniec
۰
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۰۰:۰۵
Martin Topol
۳
۱
Jiri Celler
Finished
۰۰:۱۰
Zdenek Dusek
۰
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۰۰:۲۰
Filip Cernota
۱
۳
Jaromir Zlamal
Finished
۰۰:۲۵
Ucinski Rafal
۳
۰
Kos Pawel
Finished
۰۰:۳۰
Gracjan Rokita
۱
۳
Fabian Sikora
Finished
۰۰:۳۵
Cermak Jiri
۳
۲
Filip Musil
Finished
۰۰:۴۰
Zbynek Vyskocil
۳
۱
Zdenek Dusek
Finished
۰۰:۵۰
Martin Stusek
۳
۰
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۵۵
Lukas Vich
۲
۳
Pavel Cibik
Finished
۰۱:۰۰
Filip Musil
۱
۳
Martin Topol
Finished
۰۱:۳۰
Ucinski Rafal
۳
۲
Damian Bucko
Finished
۰۱:۳۰
Michal Natkaniec
۲
۳
Gracjan Rokita
Finished
۰۱:۳۵
Jiri Celler
۳
۲
Cermak Jiri
Finished
۰۱:۴۰
Jaromir Zlamal
۲
۳
Filip Cernota
Finished
۰۱:۵۵
Michal Bracha
۰
۳
Stepien Marcin
Finished
۰۲:۰۰
Fabian Sikora
۳
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۰۲:۰۵
Wiekiera Arkadiusz
۳
۱
Krzysztof Gola
Finished
۰۲:۳۰
Wiechec Adrian
۳
۱
Krzysztof Gola
Finished
۰۳:۳۰
Wiechec Adrian
۰
۳
Wiekiera Arkadiusz
Finished
۰۶:۳۰
Michal Lysakowski
۳
۰
Sylwester Wloszek
Finished
۰۸:۳۰
Bartlomiej Molka
۰
۳
Darek Kleczko
Finished
۰۸:۳۵
Emil Nowak
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۰۹:۰۰
Adrian Gadawski
۳
۲
Denys Kovtanyuk
Finished
۰۹:۰۵
Martin Pakk
۰
۳
Vincent Oberle
Finished
۰۹:۱۵
Filip Kociuba
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۰۹:۳۰
Kurzak Bronislaw
۱
۳
Darek Kleczko
Finished
۰۹:۳۵
Ruzicka Josef
۱
۳
Jakub Jenicek
Finished
۰۹:۵۰
Michal Lysakowski
۳
۰
Valois Kayque
Finished
۱۰:۰۰
Bartlomiej Molka
۳
۱
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۰:۰۵
Martin Pakk
۱
۳
Madis Vaarpu
Finished
۱۰:۱۵
Marat Filip
۳
۰
Brozek Michal
Finished
۱۰:۲۰
Ondrej Fiklik
۲
۳
Jan Hrncir
Finished
۱۰:۲۵
Adam Gdula
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۳۰
Pedro J. Rocamora
۱
۳
Juan Lara
Finished
۱۰:۴۰
Ruzicka Josef
۳
۰
Brozek Michal
Finished
۱۰:۵۰
Viktor Skokan
۳
۱
Vojtech Kosak
Finished
۱۰:۵۵
Emil Nowak
۲
۳
Adam Gdula
Finished
۱۱:۰۰
Martin Pakk
۰
۳
Yevhenii Cherkashyn
Finished
۱۱:۱۵
Martin Pakk
۰
۳
Yevhenii Cherkashyn
Finished
۱۱:۱۵
Jakub Jenicek
۳
۲
Marat Filip
Finished
۱۱:۲۰
Ondrej Fiklik
۳
۱
Vojtech Kosak
Finished
۱۱:۲۵
Michal Lysakowski
۲
۳
Filip Kociuba
Finished
۱۱:۳۰
Bartlomiej Molka
۳
۱
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۱:۳۵
Madis Vaarpu
۱
۳
Vincent Oberle
Finished
۱۱:۴۵
Ruzicka Josef
۳
۱
Marat Filip
Finished
۱۱:۵۰
Jan Hrncir
۳
۱
Viktor Skokan
Finished
۱۱:۵۵
Madis Vaarpu
۱
۳
Martin Pakk
Finished
۱۲:۰۰
Adam Gdula
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۱۲:۰۰
Juan Cayuela
۱
۳
Juan Lara
Finished
۱۲:۱۰
Brozek Michal
۱
۳
Jakub Jenicek
Finished
۱۲:۲۰
Ondrej Fiklik
۱
۳
Viktor Skokan
Finished
۱۲:۲۵
Emil Nowak
۳
۰
Sylwester Wloszek
Finished
۱۲:۳۰
Adrian Gadawski
۱
۳
Darek Kleczko
Finished
۱۲:۳۵
Pedro J. Rocamora
۳
۰
Juan Cayuela
Finished
۱۲:۴۰
Yevhenii Cherkashyn
۳
۰
Vincent Oberle
Finished
۱۲:۴۵
Marat Filip
۲
۳
Brozek Michal
Finished
۱۲:۵۰
Vojtech Kosak
۱
۳
Jan Hrncir
Finished
۱۲:۵۵
Michal Lysakowski
۰
۳
Adam Gdula
Finished
۱۳:۰۰
Jakub Jenicek
۳
۰
Ruzicka Josef
Finished
۱۳:۲۰
Ondrej Fiklik
۳
۱
Vojtech Kosak
Finished
۱۳:۲۵
Emil Nowak
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۳:۳۰
Adrian Gadawski
۳
۲
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۳:۳۵
Vladimir Libovicky
۳
۰
Antos Vojtech
Finished
۱۳:۵۰
Jan Hrncir
۲
۳
Viktor Skokan
Finished
۱۳:۵۵
Valois Kayque
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۱۴:۰۰
Denys Kovtanyuk
۱
۳
Darek Kleczko
Finished
۱۴:۰۵
Leska Vojtech
۲
۳
Martin Novak
Finished
۱۴:۲۰
Robert Jamrich
۱
۲
Marek Fabini
Finished
۱۴:۲۵
Michal Lysakowski
۱
۳
Emil Nowak
Finished
۱۴:۳۰
Bartlomiej Molka
۳
۱
Adrian Gadawski
Finished
۱۴:۳۵
Vladimir Libovicky
۱
۳
Martin Novak
Finished
۱۴:۵۰
Viktor Skokan
۰
۳
David Bochnak
Finished
۱۴:۵۵
Adam Gdula
۳
۱
Sylwester Wloszek
Finished
۱۵:۰۰
Juan Lara
۳
۱
Pedro J. Rocamora
Finished
۱۵:۱۰
Antos Vojtech
۳
۲
Leska Vojtech
Finished
۱۵:۲۰
Robert Jamrich
۱
۳
David Bochnak
Finished
۱۵:۲۵
Filip Kociuba
۳
۲
Valois Kayque
Finished
۱۵:۳۰
Kurzak Bronislaw
۰
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۵:۳۵
Vladimir Libovicky
۲
۳
Leska Vojtech
Finished
۱۵:۵۰
Marek Fabini
۲
۳
Viktor Skokan
Finished
۱۵:۵۵
Valois Kayque
۳
۲
Sylwester Wloszek
Finished
۱۶:۰۰
Martin Novak
۳
۲
Antos Vojtech
Finished
۱۶:۲۰
Robert Jamrich
۰
۳
Viktor Skokan
Finished
۱۶:۲۵
Adrian Gadawski
۰
۳
Denys Kovtanyuk
Finished
۱۶:۳۵
David Bochnak
۲
۳
Marek Fabini
Finished
۱۶:۵۵
Leska Vojtech
۰
۳
Antos Vojtech
Finished
۱۷:۰۰
Adam Gdula
۳
۰
Emil Nowak
Finished
۱۷:۰۰
Darek Kleczko
۰
۳
Bartlomiej Molka
Finished
۱۷:۰۵
Martin Novak
۰
۳
Vladimir Libovicky
Finished
۱۷:۲۰
Kos Pawel
۲
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۷:۳۰
Viktor Skokan
۰
۳
Robert Jamrich
Finished
۱۷:۳۵
Gracjan Rokita
۲
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۷:۳۵
Pablo Garcia
۰
۳
Jose M. Ibarra
Finished
۱۷:۴۰
Urban Roman
۳
۰
Frys Zdenek
Finished
۱۷:۵۰
David Bochnak
۲
۳
Marek Fabini
Finished
۱۷:۵۵
Matachowski Bartosz
۰
۳
Rafal Skotniczny
Finished
۱۸:۰۰
Lukas Vich
۳
۲
Tomas Barsa
Finished
۱۸:۱۰
Alejandro Marin
۰
۳
Alvaro Palazon
Finished
۱۸:۱۰
Pavel Vyvial
۰
۳
Petr Vrastil
Finished
۱۸:۲۰
Martin Sulc
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۱۸:۲۵
Damian Bucko
۲
۳
Stepien Marcin
Finished
۱۸:۳۰
Kedzierski Piotr
۰
۳
Fabian Sikora
Finished
۱۸:۳۵
Juan Pedro Sanchez
۳
۱
Jose M. Ibarra
Finished
۱۸:۴۰
Martin Topol
۱
۳
Cermak Jiri
Finished
۱۸:۴۰
Dmitri Krasnov
۰
۳
Philip Kharchenko
Finished
۱۸:۴۵
Urban Roman
۳
۰
Petr Vrastil
Finished
۱۸:۵۰
Marek Kulisek
۱
۳
Jan Benak
Finished
۱۸:۵۵
Kos Pawel
۱
۳
Rafal Skotniczny
Finished
۱۹:۰۰
Pablo Garcia
۳
۱
Alejandro Marin
Finished
۱۹:۱۰
Lukas Vich
۳
۲
Cermak Jiri
Finished
۱۹:۱۰
Allan Salla
۳
۱
Dmitri Kuznetsov
Finished
۱۹:۱۵
Frys Zdenek
۳
۲
Pavel Vyvial
Finished
۱۹:۲۰
Martin Sulc
۰
۳
Jan Benak
Finished
۱۹:۲۵
Hubert Dwojak
۳
۰
Kedzierski Piotr
Finished
۱۹:۳۵
Juan Pedro Sanchez
۲
۳
Alvaro Palazon
Finished
۱۹:۴۰
Tomas Barsa
۳
۱
Martin Topol
Finished
۱۹:۴۰
Dmitri Krasnov
۰
۳
Dmitri Kuznetsov
Finished
۱۹:۴۵
Urban Roman
۲
۳
Pavel Vyvial
Finished
۱۹:۵۰
Ondrej Fiklik
۳
۰
Marek Kulisek
Finished
۱۹:۵۵
Alejandro Marin
۰
۳
Jose M. Ibarra
Finished
۲۰:۱۰
Lukas Vich
۳
۰
Martin Topol
Finished
۲۰:۱۰
Philip Kharchenko
۰
۳
Allan Salla
Finished
۲۰:۱۵
Petr Vrastil
۳
۱
Frys Zdenek
Finished
۲۰:۲۰
Martin Sulc
۰
۳
Marek Kulisek
Finished
۲۰:۲۵
Kos Pawel
۱
۳
Damian Bucko
Finished
۲۰:۳۰
Gracjan Rokita
۱
۳
Kedzierski Piotr
Finished
۲۰:۳۵
Cermak Jiri
۳
۱
Tomas Barsa
Finished
۲۰:۴۰
Juan Pedro Sanchez
۳
۰
Alejandro Marin
Finished
۲۰:۴۰
Dmitri Krasnov
۱
۳
Allan Salla
Finished
۲۰:۴۵
Frys Zdenek
۳
۱
Pavel Vyvial
Finished
۲۰:۵۰
Jan Benak
۳
۰
Ondrej Fiklik
Finished
۲۰:۵۵
Tomas Barsa
۳
۱
Martin Topol
Finished
۲۱:۱۰
Pablo Garcia
۳
۲
Alvaro Palazon
Finished
۲۱:۱۰
Dmitri Kuznetsov
۲
۳
Philip Kharchenko
Finished
۲۱:۱۵
Urban Roman
۳
۰
Petr Vrastil
Finished
۲۱:۲۰
Marek Kulisek
۰
۳
Martin Sulc
Finished
۲۱:۲۵
Matachowski Bartosz
۳
۱
Stepien Marcin
Finished
۲۱:۳۰
Karol Guzy
۲
۳
Fabian Sikora
Finished
۲۱:۳۵
Lukas Vich
۳
۰
Cermak Jiri
Finished
۲۱:۴۰
Juan Pedro Sanchez
۳
۱
Pablo Garcia
Finished
۲۱:۴۰
Dmitri Kuznetsov
۳
۲
Dmitri Krasnov
Finished
۲۱:۴۵
Zdenek Dusek
۰
۳
Zbynek Vyskocil
Finished
۲۱:۵۰
Jan Benak
۱
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۲۱:۵۵
Gracjan Rokita
۳
۲
Hubert Dwojak
Finished
۲۲:۰۵
Alvaro Palazon
۳
۰
Jose M. Ibarra
Finished
۲۲:۱۰
Allan Salla
۳
۲
Philip Kharchenko
Finished
۲۲:۱۵
Pavel Cibik
۰
۳
Martin Lepka
Finished
۲۲:۲۰
Krystof Prida
۳
۲
Filip Cernota
Finished
۲۲:۲۵
Matachowski Bartosz
۳
۲
Damian Bucko
Finished
۲۲:۳۰
Karol Guzy
۳
۱
Kedzierski Piotr
Finished
۲۲:۳۵
Jose M. Ibarra
۳
۱
Pablo Garcia
Finished
۲۲:۴۰
Martin Boltik
۰
۳
Petr Priscak
Finished
۲۲:۴۰
Zdenek Dusek
۱
۲
Martin Lepka
inprogress
۲۲:۵۰
Tomas Vorisek
۰
۰
Jaromir Zlamal
inprogress
۲۲:۵۵
Rafal Skotniczny
۰
۱
Stepien Marcin
inprogress
۲۳:۰۰
Tomas Krejci
-
-
Petr Priscak
بازی شروع نشده است
۲۳:۱۰
Zbynek Vyskocil
-
-
Pavel Cibik
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۰
Krystof Prida
-
-
Jaromir Zlamal
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
Martin Juhasz
-
-
Martin Boltik
بازی شروع نشده است
۲۳:۴۰
Zdenek Dusek
-
-
Pavel Cibik
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۰
Filip Cernota
-
-
Tomas Vorisek
بازی شروع نشده است
۲۳:۵۵
World
Ping Pong Point
Andrii Shcherinskyi
۰
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۸:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۳
۲
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۸:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۱
Oleksandr Leonenko
Finished
۰۹:۱۷
Nikolay Ulyanchich
۲
۳
Dmytro Halai
Finished
۰۹:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۳
۲
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۰:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Dmytro Halai
Finished
۱۰:۴۷
Nikolay Ulyanchich
۱
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۱:۱۷
Dmytro Halai
۱
۳
Oleksandr Leonenko
Finished
۱۱:۴۷
Dmytro Halai
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۲:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۲
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۲:۴۷
Dmytro Halai
۰
۳
Andrii Shcherinskyi
Finished
۱۳:۱۷
Oleksandr Leonenko
۳
۱
Nikolay Ulyanchich
Finished
۱۳:۴۷
Cherkesenko Nikolas
۱
۳
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۵:۱۷
Maksai Yaroslav
۳
۲
Volodymyr Riabov
Finished
۱۵:۴۷
Cherkesenko Nikolas
۱
۳
Volodymyr Riabov
Finished
۱۶:۱۷
Maksai Yaroslav
۱
۳
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۶:۴۷
Cherkesenko Nikolas
۳
۱
Maksai Yaroslav
Finished
۱۷:۱۷
Volodymyr Riabov
۲
۳
Serhii Baranovskyi
Finished
۱۷:۴۷
Maksai Yaroslav
۰
۳
Cherkesenko Nikolas
Finished
۱۸:۱۷
Serhii Baranovskyi
۳
۱
Volodymyr Riabov
Finished
۱۸:۴۷
Serhii Baranovskyi
۲
۳
Maksai Yaroslav
Finished
۱۹:۱۷
Volodymyr Riabov
۲
۳
Cherkesenko Nikolas
Finished
۱۹:۴۷
Serhii Baranovskyi
۱
۳
Cherkesenko Nikolas
Finished
۲۰:۱۷
Volodymyr Riabov
۳
۲
Maksai Yaroslav
Finished
۲۰:۴۷
Belarus
Liga Pro
Gennadii Levin
۰
۳
Zhelobkovich Igor
Finished
۰۹:۳۰
Gennadii Levin
۱
۳
Iurii Zakharov
Finished
۱۱:۰۰
Ruslan Shafiev
۳
۲
Vitaly Lyalkov
Finished
۱۲:۳۰
Mikhail Galimov
۳
۲
Sergey Kuznetsov
Finished
۱۳:۰۰
Vitaly Lyalkov
۳
۲
Mikhail Galimov
Finished
۱۳:۳۰
Sergey Kuznetsov
۲
۳
Ruslan Shafiev
Finished
۱۴:۰۰
Ruslan Shafiev
۳
۰
Mikhail Galimov
Finished
۱۴:۳۰
Vitaly Lyalkov
۳
۰
Sergey Kuznetsov
Finished
۱۵:۰۰
Andrey Pontus
۱
۳
Petr Kernoga
Finished
۱۶:۳۰
Andrei Khrameev
۲
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۷:۰۰
Petr Kernoga
۳
۰
Andrei Khrameev
Finished
۱۷:۳۰
Oleksandr Osadchyi
۳
۰
Andrey Pontus
Finished
۱۸:۰۰
Andrey Pontus
۳
۱
Andrei Khrameev
Finished
۱۸:۳۰
Petr Kernoga
۰
۳
Oleksandr Osadchyi
Finished
۱۹:۰۰
Aleksandr Dekhtiarenko
۳
۰
Dmitrii Romanenko
Finished
۲۰:۳۰
Dmitrii Romanenko
۰
۰
Sergei Gus
inprogress
۲۳:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Sourav Saha
۲
۳
Michal Benes
Finished
۰۹:۳۰
Daniele Pinto
۲
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۱:۰۰
Roman Rezetka
۳
۲
Filip Zeljko
Finished
۱۱:۱۵
Sourav Saha
۱
۳
Taehyun Kim
Finished
۱۱:۴۵
Roman Rezetka
۱
۳
Michal Benes
Finished
۱۲:۴۵
Frantisek Onderka
۱
۳
Daniele Pinto
Finished
۱۳:۰۸
Dmitrij Prokopcov
۳
۰
Filip Zeljko
Finished
۱۳:۱۵
Roman Rezetka
۰
۳
Taehyun Kim
Finished
۱۴:۱۵
Michal Benes
۳
۲
Filip Zeljko
Finished
۱۴:۴۵
Frantisek Onderka
۱
۳
Dmitrij Prokopcov
Finished
۱۵:۱۵
Poland
Superliga
Takuya Jin
۳
۰
Jakub Dyjas
Finished
۱۹:۳۰